Badania

Zespół Zarządzania Finansami oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przygotowania ekspertyz i opracowań dotyczących procesów finansowych przedsiębiorstw. W szczególności oferta obejmuje:

 • opracowanie planów i projekcji finansowych,
 • przygotowanie wycen i oszacowań wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych,
 • ocenę projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem ich ryzyka,
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania.

Zespół Psychologii i Ergonomii realizuje w ramach grantów przyznanych przez NCN następujące projekty badawcze:

 • Modele aktywności wzrokowej człowieka w przetwarzaniu informacji marketingowych w systemach “digital signage”. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych nr UMO-2011/03/B/HS4/03925.
  Artykuły:

  1. Grobelny J., Michalski R., Błażejewska J., (2013), The role of the package design factors in a digital signage based marketing, W: Information Systems Architecture and Technology. Network architecture and applications. Eds. Adam Grzech [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 183-193.
  2. Michalski R., Grobelny J., Krakowiak M., (2013), The influence of e-shop graphical properties on the product information search. W: Information Systems Architecture and Technology. Network architecture and applications. Eds. Adam Grzech [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 173-182.
  3. Grobelny J., Michalski R., Świątek-Dąbek K.M., Marciniak M. (2014). The influence of the brain lateralization on preferences related to the simple digital signage message. AHFE 2014, 19-23 July, Jagiellonian University, Kraków, Poland.
  4. Michalski R., Grobelny J. (2014). The roundedness effect in a virtual product presentation influencing declared buying preferences. International Symposium on Marketing and Logistics (ISML 2014), pp. 72-78 International Business Academics Consortium, September 8 – 10, 2014 Nagoya, Japan.
  5. Michalski R., Grobelny J., Musiel P., Praźników J. (2014). The role of color and a graphical layout in mobile device interfaces, W: eds. Leszek Borzemski [i in.]. Information Systems Architecture and Technology: Contemporary approaches to design and evaluation of information systems Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 99-108.
  6. Michalski R., Jach K., Grobelny J., Mizera M. (2014). Zastosowanie porównań parami do subiektywnej oceny marketingowego przekazu informacyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria: Organizacja i Zarządzanie, 74, 213-228.
  7. Grobelny J., Michalski R. (2015). The role of background color, interletter spacing, and font size on preferences in the digital presentation of a product. Computers in Human Behavior, 43, 85-100. doi: 10.1016/j.chb.2014.10.036
  8. Koszela-Kulińska J., Michalski R. (2015). The effects of the anthropological race, gender and location of verbal-pictorial stimuli on the usability of visual information conveyance. In: M. Kurosu (Ed.): Human-Computer Interaction: Users and Contexts, Part III, HCII 2015, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9171, pp. 441–451, 2015, Springer. doi: 10.1007/978-3-319-21006-3_42
  9. Michalski R., Grobelny J., (2016). An eye tracking based examination of visual attention during pairwise comparisons of a digital product’s package. In: M. Antona and C. Stephanidis (Eds.): Universal Access in Human-Computer Interaction. Methods, Techniques, and Best Practices, Chapter No: 41, Part I, HCII 2016, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9737, pp. 1–12, 2016, Springer. doi: 10.1007/978-3-319-40250-5_41
  10. Michalski R., Grobelny J., (2016). The effects of background color, shape and dimensionality on purchase intentions in a digital product presentation, In: M. Antona and C. Stephanidis (Eds.): Universal Access in Human-Computer Interaction. Methods, Techniques, and Best Practices, Chapter No: 46, Part III, HCII 2016, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9739, pp. 1–12, 2016, Springer. doi: 10.1007/978-3-319-40238-3_46
  11. Michalski R., The influence of product digital presentation on consumers’ purchase intentions: effects of the package roundedness, viewing angle and shape. W trakcie recenzji.
  12. Grobelny J., Michalski R. Zastosowanie modeli Markowa z ukrytymi stanami do analizy aktywności wzrokowej w procesie oceny wirtualnych opakowań techniką porównywania parami. W trakcie recenzji
 • Elastyczne algorytmy problemu rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych nr UMO-2011/03/B/HS4/04532.
  Publikacje:

  1. Grobelny J., Michalski R., Koszela J., Wiercioch M. (2013), The use of scatter plots for finding initial solutions for the CRAFT facility layout problem algorithm, Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 24-27 June 2013, Athens, Greece, ATINER’S Conference Paper Series, No: IND2013-0625.
  2. Koszela J. (2013). Problem rozmieszczania obiektów w zarządzaniu operacyjnym. W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. Systemy, procesy, narzędzia. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
  3. Michalski R., Grobelny J. (2014). The role of initial solutions in craft and simulated annealing applied to real life logistics problems. International Symposium on Marketing and Logistics (ISML 2014), pp. 94-102, September 8 – 10, 2014 Nagoya, Japan.
  4. Grobelny J., Michalski R. (2016). Elastyczny algorytm zamiany parami w problemach optymalizacji systemów logistycznych. Logistyka – nauka (1/2016), 226-232.
  5. Grobelny, J. (2016). Fuzzy-based linguistic patterns as a tool for the flexible assessment of a priority vector obtained by pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems, 296, 1–20. doi:10.1016/j.fss.2015.05.012
  6. Grobelny J., Michalski R., (2016). Experimental examination of facilities layout problems in logistics systems including objects with diverse sizes and shapes. In: L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, & Z. Wilimowska (eds.), Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part I, Advances in Intelligent Systems and Computing 429, ch.14, pp. 159-169, Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-28555-9_14
  7. Grobelny J., Michalski R., (2016). A concept of a flexible approach to the facilities layout problems in logistics systems, In: L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, & Z. Wilimowska (eds.), Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part I, Advances in Intelligent Systems and Computing 429, ch.15, pp. 1-11, Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-28555-9_15
  8. Grobelny J., Michalski R., Generowanie początkowych rozwiązań przez algorytm sił wirtualnych w problemach logistycznych: rola wartości parametrów i charakterystyk powiązań. Zaakceptowany do publikacji w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.
  9. Grobelny J., Michalski R., The effect of scatter plot initial solutions on regular grid facility layout algorithms in some typical logistic and human factor models. Artykuł w trakcie recenzji.
  10. Grobelny J., Michalski R., A novel version of simulated annealing based on linguistic patterns for solving facilities layout problems. Artykuł w trakcie recenzji.
 • Analiza i modelowanie procesu przetwarzania informacji wzrokowej w układzie człowiek-maszyna. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych nr UMO-2011/03/B/ST8/06238
  Wyniki badań uzyskanie w ramach realizacji tego projektu zostały opublikowane w następujących artykułach:

  1. Grobelny J., Michalski R., Błażejewska J., (2013), The role of the package design factors in a digital signage based marketing, W: Information Systems Architecture and Technology. Network architecture and applications. Eds. Adam Grzech [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 183-193.
  2. Michalski R., Grobelny J., Krakowiak M., (2013), The influence of e-shop graphical properties on the product information search. W: Information Systems Architecture and Technology. Network architecture and applications. Eds. Adam Grzech [i in.]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 173-182.
  3. Michalski R. (2014). The influence of color grouping on users’ visual search behavior and preferences. Displays, 35(4), 176-195. doi: 10.1016/j.displa.2014.05.007
  4. Grobelny J., Michalski R., Weron R. (2015), Is Human Visual Activity in Simple Human-Computer Interaction Search Tasks a Lévy Flight?, Proceedings of PhysCS 2015, 2nd International Conference on physiological computing systems, pp. 67-71, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 11-13 February 2015. doi: 10.5220/0005329500670071
  5. Grobelny J., Michalski R. (2015). Comparative analysis of regular grid based algorithms in the design of graphical control panels. In: M. Kurosu (Ed.): Human-Computer Interaction: Design and Evaluation, Part I, HCII 2015, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9169, pp. 332–339, 2015, Springer. doi: 10.1007/978-3-319-20901-2_30
  6. Grobelny J., Michalski R. (2015). Zastosowanie algorytmów rozmieszczania do optymalizacji interfejsu człowiek-maszyna, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarz±dzanie, 65, 19-29.
  7. Michalski R., Grobelny J. (2015), Subjective perception of the background color and layout in the design of typical graphical control panels. In: M. Kurosu (Ed.): Human-Computer Interaction: Users and Contexts, Part II, HCII 2015, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 9171, pp. 471–479, 2015, Springer. doi: 10.1007/978-3-319-21006-3_45
  8. Michalski R. (2016). Eye Tracking Based Experimental Study on Basic Digital Control Panel Usability, In: (Eds.): European Network Intelligence Conference – ENIC 2016, 5-7 September, Wroclaw, Poland, proceedings IEEE, pp 145-152. doi: 10.1109/ENIC.2016.28
  9. Michalski R. (2016). Information Presentation Conformity in the Simple Digital Control Panel Design – Eye-Tracking Study, w recenzji
  10. Grobelny J., Michalski R. (2016). Applying Hidden Markov Models to visual activity analysis for simple digital control panel operations, In: (Eds.): Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 37th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing 429, ch.15, Springer International Publishing.

Zespół realizuje również szkolenia, wykonuje ekspertyzy oraz oferuje podmiotom gospodarczym swoją współpracę w przedsięwzięciach o charakterze projektowym, związanych z systemami człowiek-obiekt techniczny. Proponowana tematyka szczegółowa to między innymi:

 • kreowanie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy,
 • zasady i normy w projektowaniu stanowisk i środowiska pracy,
 • wymagania ergonomiczne przy projektowaniu i obsłudze maszyn,
 • metodyka ocen jakości ergonomicznej oprogramowania i stron WWW,
 • standardy związane z ergonomicznym przekazem informacyjnym,
 • ekspertyzy antropometryczne i biomechaniczne systemów człowiek-obiekt techniczny,
 • identyfikacja przyczyn dolegliwości mięśniowo-szkieletowych,
 • ocena obciążenia pracą fizyczną (wydatek energetyczny, obciążenie statyczne, monotypowość),
 • pomiary zmęczenia pracą,
 • badania jakości użytkowej (użyteczności) i funkcjonalności oprogramowania oraz serwisów internetowych, również z użyciem systemów do eye-trackingu,
 • projekty form nowych wyrobów przemysłowych,
 • kompleksowe projekty ergonomiczne stanowisk pracy, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych,
 • korekty istniejących produktów, stanowisk pracy, pomieszczeń itp., uwzględniające kryteria ergonomiczne,
 • optymalizacja organizacji procesów i systemów produkcyjnych z udziałem człowieka,
 • projekty i korekty interfejsów graficznych,
 • specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie i analizy ergonomiczne.