Adam Dzidowski

Zmień swoje zdjęcie tła
Zmień swoje zdjęcie tła
dr inż.Zespół Psychologii i Ergonomii (Z5)
Konto tego użytkownika jest Zatwierdzony
20 października 2015

Zapraszam do pisania prac dyplomowych pod moim promotorstwem. Zakres interesującej mnie problematyki znajduje się w opisie zainteresowań badawczych (m.in. marketing internetowy, społecznościowy, międzynarodowy i międzykulturowy, public relations i corporate identity, design i zarządzanie procesami twórczymi, antropologia i metody jakościowe w badaniach nad organizacjami, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, organizacje sieciowe i wirtualne, przemysły kreatywne). Informuję, że zapisani do mnie dyplomanci zobowiązani są do regularnych konsultacji postępów swojej pracy. Konsultacje dla dyplomantów odbywają się w ramach zwykłych konsultacji lub ustaleń indywidualnych. Zaliczenie kursu “Praca Dyplomowa (1)” zależy od regularnych konsultacji i oddania pierwszego rozdziału pracy (studia literaturowe przedstawiające stan wiedzy na temat wszystkich kwestii poruszonych w temacie pracy), o objętości około 20-30 stron. Zaliczenie kursu “Praca Dyplomowa (2)” zależy od regularnych konsultacji (ok. raz w miesiącu) i oddania całości pracy (studiów literaturowych, analiz i badań własnych oraz wniosków) na trzy  tygodnie przed końcem semestru. Zasady pisania prac dyplomowych i warsztatowych (5K):

  1. Kompozycja – Praca dyplomowa jest pracą naukową. Stosuje się do niej typową strukturę składająca się z: wstępu określającego genezę pracy, problem badawczy i cel pracy, kwerendy literaturowej określającej aktualny stan wiedzy o problemie badawczym, części analitycznej, w której poszukuje się sposobów rozwiązania problemu badawczego i części projektowej, w której przedstawia się uzasadnione badaniami własnymi propozycje realizacji celów pracy. Objętość “typowej” pracy magisterskiej to około 100 stron, równomiernie podzielonych na poszczególne zagadnienia.
  2. Konstrukcja – Struktura pracy powinna opierać się na “Modelu Choinki”, tzn.: problem badawczy stanowi podstawę pracy (korzenie), cel pracy jest osią pracy (pniem), poszczególne rozdziały zwężają się ku “górze”, przechodząc od ogółu do szczegółu i zazębiając się ze sobą, tak aby koniec jednego rozdziału był logicznym wstępem do kolejnego (gałęzie), praca kończy się wynikami badań własnych (gwiazda) lub wnioskami ogólnymi (szpic). Temat pracy jest elementem spajającym wszelkie, zawarte w niej rozważania (łańcuch). W pracy niezbędne są też materiały ilustracyjne, takie jak tabele, wykresy, studia przypadków (bombki).
  3. Kontekst – Praca powinna opierać się na aktualnych badaniach i studiach literaturowych dostępnych w książkach, artykułach i Internecie. Wszelkie cytowane pozycje literaturowe, wyniki badań, modele, dane liczbowe, oryginalne stwierdzenia muszą być odpowiednio opisane, stosownymi odwołaniami bibliograficznymi (np. [Kowalski 2009, s. 123] dla Kowalski J., Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce, 2009). W opracowaniu danych literaturowych należy dążyć do syntezy wielu źródeł i nie ograniczać się do jednej pozycji/perspektywy poznawczej. Cytowane dane statystyczne nie powinny być starsze niż 3 lata. Źródła internetowe przytaczamy podobnie do źródeł tradycyjnych, podając imię autora i/lub tytuł artykułu, adres URL, datę publikacji i datę pobrania. Wszystkie rysunki i tabele muszą być opisane tytułem i źródłem pochodzenia (ewentualnie opisem “opracowanie własne”).
  4. Konkret – Wszelkie stwierdzenia, poglądy i opinie wartościujące muszą bazować na konkretnych danych, badaniach własnych, bądź odwołaniach literaturowych. Wyrażane sądy nie mogą mieć charakteru ogólnikowego i powinny zawsze uwzględniać specyfikę problemu badawczego, badanej organizacji, wybranej branży lub zakresu tematycznego. Przytaczane przykłady (case studies) zawsze służą krytycznej analizie i musza być opisywane z uwzględnieniem zakresu tematycznego pracy. Badania własne mogą mieć charakter ilościowy (statystyki, ankiety) lub jakościowy (wywiady, obserwacje).
  5. Krytyka – Celem pracy naukowej jest prezentacja oryginalnych poglądów autora. Analiza prezentowanych w pracy poglądów i badań nie może ograniczać się jedynie do ich prezentacji. Konieczne jest krytyczne ustosunkowanie się do przedstawianych treści, uwzględnienie ich kontekstu, reprezentatywności, aktualności i stosowalności przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego. Dotyczy to również badań własnych, zwłaszcza w zakresie ich pełności, reprezentatywności i umocowania wniosków końcowych. Uwaga: pracy nie piszemy w pierwszej osobie (np. zamiast “przedstawiłem”, powinno być “w pracy przedstawiono”).
20 października 2015

Fast Company (news)

WIRED (news)

TED (marketing)

BBC: The Virtual Revolution (multimedia)