Tematyka prac dyplomowych

Tematyka prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich)

·         Interakcja Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction, HCI):

         użyteczość oprogramowania i stron internetowych

         projektowanie interfejsów (badania wykorzystujące eye tracking i face reading)

·         Marketing:

         e-Biznes

         graficzny przekaz informacyjny, digital signage (badania wykorzystujące eye tracking i face reading)

·         Ergonomia:

         cyfrowe modelowanie człowieka (antropometria)

         ocena obciążenia pracą

         optymalizacja rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce, projektowaniu interfejsów i projektowaniu ergonomicznym

Topics of diploma theses (bachelor’s, engineering, master’s and doctoral)

·         Human-Computer Interaction (HCI):

         usability of software and websites

         interface design (studies involving eye tracking and face reading)

·         Marketing:

         e-Business

         graphic information conveyance, digital signage (studies involving eye tracking and face reading)

·         Ergonomics:

         digital human modeling (anthropometry)

         workload Assessment

         optimization of object placement in production and logistics management, interface and ergonomic design