Studia podyplomowe

Zarządzanie Projektami UE

Cel studiów
Celem studium jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studium obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów.

Adresaci studiów
Adresatem studiów są osoby zainteresowane wiedzą na temat przygotowywania, składania, rozliczania i kontroli wniosków składanych do różnych programów funduszy unijnych.

Wymagania stawiane kandydatom na studia
Wymagania zostały określone zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Program studiów

 • wprowadzenie w problematykę Unii Europejskiej,
 • programy i aktualne Inicjatywy Wspólnotowe UE,
 • metodologia przygotowania, kontroli i rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych,
 • przygotowanie konkretnego wniosku o dofinansowanie,
 • zarządzanie projektami,
 • seminarium dyplomowe.

Korzyści dla studenta

 • nabycie wiedzy na temat praktycznych aspektów pozyskiwania eurofunduszy,
 • nabycie praktycznych umiejętności przygotowania wniosków o dofinansowanie,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych dla zarządzania projektem w każdym momencie jego życia.

Metody nauczania
Prezentacja multimedialna, dyskusja ze słuchaczami, warsztaty sporządzania umów, analiza przypadków, praca zespołowa, warsztaty praktyczne w laboratorium (MS Excel, MS Project).

Tryb studiów
Studia niestacjonarne (zajęcia w soboty i niedziele).

Organizacja studiów
2 semestry.

Liczba godzin
160

Kierownik studiów, informacje
dr inż. Agata Klaus-Rosińska

 

Zarządzanie Logistyczne

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zarządzania procesami logistycznymi w podmiotach gospodarczych i jednostkach non-profit.

Adresaci studiów
Studia adresowane są zarówno do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych ze sferą logistyczną firm jak i do tych, którzy pragną zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności z logistyki i zarządzania logistycznego.

Wymagania stawiane kandydatom na studia
Wymagania zostały określone zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów

 • wprowadzenie do zarządzania logistycznego,
 • zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem – ujęcie procesowe,
 • logistyka produkcji,
 • zarządzanie procesem od zamówienia do dostawy (OTD),
 • lean manufacturing w logistyce,
 • zarządzanie projektami w logistyce,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • gra symulacyjna Beer Game,
 • logistyka dystrybucji,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • systemy informatyczne i komunikacyjne w logistyce,
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami w logistyce,
 • infrastruktura magazynowa procesów logistycznych,
 • infrastruktura transportowa procesów logistycznych,
 • logistyka recyklingu,
 • ekologistyka,
 • logistyka miejska,
 • zarządzanie jakością w systemach logistycznych,
 • badania operacyjne w logistyce,
 • symulacja procesów logistycznych,
 • koszty logistyki i budżetowanie projektów logistycznych,
 • controlling logistyczny,
 • seminarium dyplomowe.

Metody nauczania
Program studiów realizowany jest przy wykorzystaniu interaktywnych metod dydaktycznych obejmujących formy wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne i gry symulacyjne, umożliwiające wyjaśnianie problemów i nabycie praktycznej wiedzy w sposób efektywny.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne (zajęcia w soboty i niedziele).

Organizacja studiów
2 semestry, 12 zjazdów.

Liczba godzin
176

Kryteria ukończenia
Zaliczenie wszystkich przedmiotów programu studiów oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej.

Kierownik studiów, informacje
dr inż. Tadeusz Zbroja