Zarządzanie Logistyczne

Zarządzanie Logistyczne

Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności zarządzania procesami logistycznymi w podmiotach gospodarczych i jednostkach non-profit.

Adresaci studiów
Studia adresowane są zarówno do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych ze sferą logistyczną firm jak i do tych, którzy pragną zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności z logistyki i zarządzania logistycznego.

Wymagania stawiane kandydatom na studia
Wymagania zostały określone zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Program studiów

 • wprowadzenie do zarządzania logistycznego,
 • zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem – ujęcie procesowe,
 • logistyka produkcji,
 • zarządzanie procesem od zamówienia do dostawy (OTD),
 • lean manufacturing w logistyce,
 • zarządzanie projektami w logistyce,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • gra symulacyjna Beer Game,
 • logistyka dystrybucji,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • systemy informatyczne i komunikacyjne w logistyce,
 • zarządzanie wiedzą i innowacjami w logistyce,
 • infrastruktura magazynowa procesów logistycznych,
 • infrastruktura transportowa procesów logistycznych,
 • logistyka recyklingu,
 • ekologistyka,
 • logistyka miejska,
 • zarządzanie jakością w systemach logistycznych,
 • badania operacyjne w logistyce,
 • symulacja procesów logistycznych,
 • koszty logistyki i budżetowanie projektów logistycznych,
 • controlling logistyczny,
 • seminarium dyplomowe.

Metody nauczania
Program studiów realizowany jest przy wykorzystaniu interaktywnych metod dydaktycznych obejmujących formy wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoryjne i gry symulacyjne, umożliwiające wyjaśnianie problemów i nabycie praktycznej wiedzy w sposób efektywny.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne (zajęcia w soboty i niedziele).

Organizacja studiów
2 semestry, 12 zjazdów.

Liczba godzin
176

Kryteria ukończenia
Zaliczenie wszystkich przedmiotów programu studiów oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej.

Kierownik studiów
dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Kontakt, informacje
Julita Kędzia
tel. 71 340 75 16

Strona WWW studiów »