Zarządzanie Projektami UE

Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

Cel studiów
Celem studium jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Zakres tematyczny studium obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów.

Adresaci studiów
Adresatem studiów są osoby zainteresowane wiedzą na temat przygotowywania, składania, rozliczania i kontroli wniosków składanych do różnych programów funduszy unijnych.

Wymagania stawiane kandydatom na studia
Wymagania zostały określone zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Program studiów

  • wprowadzenie w problematykę Unii Europejskiej,
  • programy i aktualne Inicjatywy Wspólnotowe UE,
  • metodologia przygotowania, kontroli i rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków unijnych,
  • przygotowanie konkretnego wniosku o dofinansowanie,
  • zarządzanie projektami,
  • seminarium dyplomowe.

Korzyści dla studenta

  • nabycie wiedzy na temat praktycznych aspektów pozyskiwania eurofunduszy,
  • nabycie praktycznych umiejętności przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • zdobycie umiejętności niezbędnych dla zarządzania projektem w każdym momencie jego życia.

Metody nauczania
Prezentacja multimedialna, dyskusja ze słuchaczami, warsztaty sporządzania umów, analiza przypadków, praca zespołowa, warsztaty praktyczne w laboratorium (MS Excel, MS Project).

Tryb studiów
Studia niestacjonarne (zajęcia w soboty i niedziele).

Organizacja studiów
2 semestry.

Liczba godzin
160

Kierownik studiów, informacje
dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Strona WWW studiów »