Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami

Cel studiów
Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie najlepszych praktyk zarządzania projektami zalecanych przez wiodące klasyczne metodyki i standardy PMBoK, PRINCE2, PCM, IPMA oraz metody zwinne (ang. Agile) i adaptacyjne. Studia inspirują do systemowego zarządzania projektami, podnoszenia konkurencyjności kadry oraz przedsiębiorstw poprzez poprawę zdolności do skutecznego i sprawnego prowadzenia projektów, niezależnie od ich typu i branży.

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla pracowników firm i instytucji, którzy prowadzą projekty, są liderami lub członkami zespołów projektowych, pełnią w projektach role wsparcia lub nadzorują projekty.

Wymagania stawiane kandydatom na studia
Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia (licencjackich albo inżynierskich).

Program studiów
Program studiów obejmuje wszystkie obszary zarządzania projektami i jest zgodny z wymaganiami kompetencyjnymi międzynarodowego systemu certyfikacji menedżerów projektów IMPA-4LC na poziomie IPMA-C. Na zakończenie studiów przeprowadzana jest dwudniowa sesja Assessment Center. Uczestnicy, oprócz indywidualnej oceny kompetencji w wymiarze IPMA-D i IPMA-C, otrzymują informacje zwrotne nt. przygotowań do certyfikacji. W cenie studiów wliczony jest koszt certyfikatu IPMA-Student.

Metody nauczania
Większa część zajęć jest prowadzona w formule warsztatów projektowych i gier opartych na studiach przypadków. Zajęcia prowadzone są przez asesorów IPMA, autoryzowanych trenerów IPMA i PRINCE2, certyfikowanych menedżerów projektów i praktyków zarządzania projektami. Uczestnicy studiów mają dostęp do platformy e-learningowej oferującej forum aktualności, forum dyskusyjne, materiały pomocnicze i testy wiedzy.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne (zajęcia w soboty i niedziele).

Organizacja studiów
2 semestry.

Liczba godzin
176 godzin zajęć + 15 godzin praca końcowa.

Kryteria ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Kierownik studiów
dr inż. Paweł Rola

Kontakt, informacje
Mateusz Nowicki
tel. 71 340 75 18

Strona WWW studiów »